Rubriky
Mimořádný příspěvek pro OSVČ Poradna

Jsem OSVČ hlavní, nebo vedlejší?

Jak je to s určením, zda jsem OSVČ hlavní nebo vedlejší a jsem vůbec OSVČ a mám nárok na kompenzační bonus?

Nejprve si řekneme, kdo je to OSVČ. OSVČ je osoba, která je starší 15 let, má ukončenou povinnou školní docházku a má příjmy:

 • z podnikání jak podle zákona č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon, tak podle zvláštních právních předpisů (např. notáři, soudní exekutoři, advokáti, insolvenční správci, daňový poradci, soudní znalci, realitní makléři aj.) anebo
 • z jiné samostatně výdělečné činnosti (např. výkon umělecké činnosti jako např. autoři, nezávislá povolání jako jsou např. herci, zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, zisky z účasti společníků ve veřejné obchodní společnosti a komplementářů v komanditní společnosti aj.)
 • ze spolupráce s jinou osobou samostatně výdělečně činnou, pokud podle zákona o daních z příjmů lze díky spolupráce rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení,

Rozdělení na hlavní a vedlejší

Pro účely kompenzačního bonusu je důležité vědět, zda jste OSVČ hlavní či vedlejší. Hlavní rozdělení vychází ze zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, konkrétně § 9 tohoto zákona.

Kdy jste tedy hlavní nebo vedlejší OSVČ:

 • Hlavní
  • máte jediný příjem ze svého podnikání anebo jiné samostatně výdělečné činnosti či spolupráce s jinou OSVČ
 • Vedlejší
  • vykonáváte zaměstnání, resp. měli jste příjmy ze závislé činnosti[1];
  • máte nárok na výplatu invalidního důchodu nebo Vám byl přiznán starobní důchod;
  • máte nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců;
  • osobně pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.[2]
  • jste nezaopatřeným dítětem podle ust. § 20 odst. 4 písm. a) zákona o důchodovém pojištění (studium).

OSVČ může být považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v těch kalendářních měsících, v nichž aspoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, a aspoň po část této doby výkonu činnosti trval i důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Přičemž platí pravidlo, že pokud není možné činnost považovat za činnost vedlejší, jedná se o činnost hlavní. U vedlejší činnosti se neplatí minimální zálohy na zdravotním a sociálním pojištění a odvádí se tak jen odvody na tato pojištění ze skutečného zisku.


[1] Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rovněž rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení nebo státu aplikujícím koordinační nařízení.

[2] Pečuje-li o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, více osob současně, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která byla určena písemnou dohodou všech osob za osobu pečující v největším rozsahu; nedojde-li k této dohodě, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která podle rozhodnutí příslušné OSSZ pečuje o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, v největším rozsahu.